Europass


Europass é un dossier de documentos que axuda aos cidadáns a comunicar de xeito clara e sinxelo as aptitudes, as titulacións e certificacións adquiridas o longo da vida, tanto entre países como entre sectores.

O principal obxectivo de Europass é facilitar a mobilidade dos estudiantes e os traballadores a través dos Estados Membros da UE, os países do Área Económica de Libre Comercio / Espazo Económico Europeo e os países candidatos, sempre que se desexe procurar traballo ou solicitar a admisión nalgún programa educativo ou formativo.

Europass engloba un conxunto de cinco documentos, sendo o Currículum Vitae o seu principal elemento e podendo complementalo cos restantes documentos Europass, dependendo do historial de cada individuo.

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=es_ES