Ligazóns


Fundación Galicia-Europa:
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/

Axencias e Organismos Europeos:
http://europa.eu/agencies/index_es.htm

Documentos Oficiais

Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea:
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf

Síntesis de Lexislación:
http://europa.eu/scadplus/scad_es.htm

Fondos Estruturais

Federación de municipios e rexións de europa:
http://www.ccre.org/

Educación e Formación

Eurydice: Rede de información sobre a educación en Europa:
http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice

Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos:
http://www.oapee.es/oapee/inicio/oapee.html

Euro

Banco Central Europeo:
http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

Servicio de Orientación a o Cidadán:
hhttp://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_es.htm

Igualdade de Xénero:

Igualdade entre homes e mulleres nos programas europeos de educación e cultura

Igualdade entre mulleres e homes en emprego e política social

Women Watch. Observatorio da Muller

Unesco. Igualdade de xénero

Organización Internacional do Traballo:
http://www.ilo.org/global/lang–es/index.htm

Oportunidades de Emprego Organizacións Internacionais:
http://www.coe.int/t/e/Human%5FResources/Jobs/