Fondos Estructurales


Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos son unos fondos que funcionan de modo conjunto a fin de apoyar la cohesión económica, social y territorial y alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea (UE) para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Existen cinco fondos:

  1. Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER);
  2. Fondo Social Europeo (FSE);
  3. Fondo de Cohesión (FC);
  4. Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader);
  5. Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP).

Existen tres fondos enmarcados na política de cohesión da UE: o FEDER, o FSE e o FC. Todas as rexións da UE son subvencionables polo FEDER e o FSE, pero só as rexións menos desenvolvidas poden obter o financiamento do FC. Os fondos dispoñibles da política da UE para o período 2014-2020 ascenden a 351 800 millóns EUR.

Dous fondos adicionais, o Feader (no marco da política agrícola común) (85 000 millóns EUR) e o FEMP (no marco da política pesqueira común) (6 500 millóns EUR), destínanse especificamente ás necesidades das rexións rurais e marítimas, respectivamente.

O orzamento destes fondos complementarase co Fondo Europeo para Investimentos Estratéxicos, anunciado en novembro de 2014.

Todos os fondos anteriores destínanse ao obxectivo da UE dunha cohesión económica, social e territorial, segundo o establecido no artigo 3 do Tratado da Unión Europea e o artigo 174 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/european-structural-and-investment-funds_es